Privacybeleid

Psychologenpraktijk ‘Op Expeditie’ hecht een groot belang aan uw privacy.

In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en wij ze natuurlijk ook beveiligen. Door gebruik te maken van onze website stem je uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken en bewaren van jullie persoonsgegevens. Wanneer je de website bezoekt, worden er geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u een mail stuurt naar een persoonlijk emailadres, worden gegevens enkel verwerkt door de behandelaar aan wie de mail gericht is. Indien u een mail stuurt naar het algemeen emailadres, worden gegevens verwerkt door de coördinator en de behandelaar die de behandeling zal opstarten.

 

Verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden bij groepspraktijk ‘Op Expeditie’ verwerkt met het oogpunt kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg te kunnen bieden. Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor rechtstreekse informatie-uitwisseling met u als patiënt. Of voor administratieve doeleinden, zoals de betaling van uw consulten. Je persoons- en gezondheidsgegevens worden verwerkt door jouw psycholoog/therapeut/kinesist binnen Groepspraktijk ‘Op Expeditie’. Enkel mits jouw toestemming worden deze gegevens gedeeld met een collega (bv in het kader van een doorverwijzing). Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor rechtstreekse informatie-uitwisseling met u als patiënt. Ook voor administratieve doeleinden, zoals de betaling van uw consulten.

Uw gegevens kunnen gedeeld worden met andere zorgverleners, en dit alleen na uw uitdrukkelijke toestemming.

In geval van betaling door externe instanties, bijvoorbeeld OCMW, bemiddelaar, STUVO,… worden uw gegevens gedeeld voor de afhandeling van de betalingen. Dit na uw toestemming.

In het kader van wettelijke terugbetaling door de ziekteverzekering, of terugbetaling door uw mutualiteit, worden uw persoonsgegevens, op uw eigen vraag, met deze instanties gedeeld.

Boekhoudkundige verwerking gebeurt geanonimiseerd. Indien uw betaling echter via factuur gebeurt, worden uw persoonsgegevens wel met de boekhouder gedeeld, dewelke ook is gebonden aan het beroepsgeheim.

 

Uw rechten als patiënt

U heeft steeds recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens die groepspraktijk ‘Op Expeditie’ van u verwerkt.

U heeft tevens het recht te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, in zoverre deze beperking geen risico’s inhoudt voor uw eigen gezondheid en niet indruist tegen ons deontologische therapeutisch handelen als hulpverlener.

Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds stellen bij uw behandelend hulpverlener.

Indien u een inbreuk vermoedt op de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

 

 

Welke gegevens worden verzameld?

  • je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, mutualiteitsgegevens, hulpvraag
  • gegevens van andere relevante behandelaars (je huisarts, vorige psycholoog, psychiater,..) en gegevens van je vertrouwenspersoon
  • de data van de sessies
  • Nota’s over de inhoud van de sessies
  • informatie die je psycholoog krijgt van derden, die relevant is voor de begeleiding (verwijsbrieven, verslagen van andere begeleidingen, diagnostische verslagen, testresultaten e.a.)
  • informatie die je psycholoog zelf opmaakt voor derden (aanwezigheidsattesten, verslagen e.a.)
  • informatie die je je psycholoog bezorgt in het kader van de begeleiding (huiswerkopdrachten, persoonlijke notities, foto’s e.a.)
  • informatie uitgewisseld tussen jou en je psycholoog, in het kader van de begeleiding (e-mails, tekstberichten e.a.)

 

De psychologencommissie raadt aan om dossiers 30 jaar te bewaren. Wij volgen dit advies, en bewaren uw gegevens 30jaar na stop van de begeleiding.